Định nghĩa các loại tỷ giá tiền tệ trong hệ thống

Thêm mới tỷ giá tiền tệ

Chọn  -> Chọn Quản trị -> Chọn Tỷ giá tiền tệ -> Chọn Thêm mới

Điền các thông tin về tiền tệ -> Chọn Lưu để lưu thông tin tiền tệ hoặc chọn Trở về để trở về trang trước

  • Để cài đặt mặc định tỷ giá tiền tệ sử dụng trong đơn hàng, báo giá, hợp đồng -> Chọn Mặc định ở cột Hành động của Danh sách tỷ giá tiền tệ

Thêm mới tỷ giá tiền tệ

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.