Tỷ lệ chênh lệch là tỷ lệ giữa giá nhập và giá xuất, khi nhập tỉ lệ chênh lệch người dùng chỉ cần nhập giá nhập, phần mềm sẽ tự động tính giá xuất theo tỷ lệ chênh  lệch

Tỷ lệ chênh lệch = ( giá xuất – giá nhập)/ giá nhập * 100%

Các bước thiết lập tỷ lệ chênh lệch:

Chọn Kho hàng -> Chọn Hàng hóa -> Chọn Thêm mới -> Nhập Tỷ lệ chênh lệch -> Chọn Lưu

Tỷ lệ chênh lệch

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.