Thêm mới hay nhập khẩu vị trí địa lý giúp người dùng có thể tùy chọn vị trí địa lý cho khách hàng khi thêm mới.

1, Thêm mới vị trí địa lý

1.1 Thêm mới vị trí địa lý trực tiếp trên hệ thống

Bước 1:  Người dùng vào Cài đặt => Click vào Vị trí địa lý:

Bước 2: Màn chi tiết vị trí địa lý hiển thị => Bấm “Thêm mới”:

Bước 3: Popup Thêm mới vị trí địa lý hiển thị: Nhập cấp vị trí địa lý, trực thuộc, tên vị trí địa lý, mã vùng, mô tả => Bấm “Lưu”:

Ví dụ:

  • Thêm mới vị trí địa lý Quốc gia:

  • Thêm mới vị trí địa lý Tỉnh/Thành phố:

  • Thêm mới vị trí địa lý Quận/Huyện:

  • Thêm mới vị trí địa lý Phường/Xã:

1.2 Nhập khẩu vị trí địa lý

Bước 1: Thao tác vào Cài đặt => Click chọn Vị trí địa lý:

Bước 2: Màn vị trí địa lý hiển thị => Chọn “Nhập khẩu vị trí địa lý”:

Bước 3: Màn nhập khẩu vị trí địa lý hiển thị => Click Lấy mẫu nhập khẩu để nhập khẩu theo mẫu:

Bước 4: Mở file mẫu nhập khẩu vừa tải xuống lên => tại file nhập khẩu, hệ thống đã nhập sẵn một số vị trí địa lý để người dùng làm theo mẫu:

Bước 5: Sau khi chỉnh sửa file nhập khẩu vị trí địa lý xong, người dùng quay trở lại phần mềm, click “Chọn tệp” => chọn file vừa nhập => Click “Nhập khẩu dữ liệu”:

=> Thông báo nhập khẩu dữ liệu thành công. Tại đây, sẽ hiển thị cấp vị trí địa lý Quốc gia. Các tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã đã nhập khẩu lên sẽ hiển thị khi người dùng tìm kiếm, tra cứu:

2, Sửa vị trí địa lý

Bước 1: Tại màn vị trí địa lý, người dùng chọn hành động “Sửa” tại vị trí địa lý muốn chỉnh sửa:

  • Để chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã chỉnh sửa, người dùng tra cứu tại các trường bên trái màn vị trí địa lý => Bấm “Tìm kiếm”:

=>Thông tin tìm kiếm hiển thị:

Bước 2: Tại đây, người dùng click hành động “Sửa” tại vị trí địa lý muốn chỉnh sửa:

Bước 3: Popup Sửa vị trí địa lý hiển thị, người dùng nhập lại thông tin muốn thay đổi => bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa thay đổi.

=> Thông báo cập nhật thành công vị trí địa lý vừa chỉnh sửa:

3, Xóa vị trí địa lý

Bước 1: Tại màn vị trí địa lý, click vào hành động “Xóa” tại vị trí địa lý muốn xóa:

Bước 2: Popup xác nhận xóa vị trí địa lý hiển thị => Click chọn “Xóa”:

=> Thông báo “Xóa thành công” vị trí địa lý vừa chọn xóa:

4, Tra cứu vị trí địa lý

  • Tại màn vị trí địa lý => Người dùng tùy chọn quốc gia, tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã muốn tìm kiếm => Click “Tìm kiếm”:

  • Thông tin tìm kiếm vị trí địa lý hiển thị: