Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới

  • Thêm mới vị trí địa lý

Mở rộng  – Danh mục – Vị trí địa lý – Thêm mới – Màn hình thêm mới vị trí địa lý hiển thị. Điền các trường bắt buộc (*): Tên vị trí địa lý và các trường khác, nhấn lưu. Khi thêm mới vị trí địa lý có thể chọn theo cấp vị trí địa lý: quốc gia, tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, phường/ xã

  • Nhập khẩu vị trí địa lý

Nhấn nhập khẩu vị trí địa lý – Lấy mẫu nhập khẩu về máy, chỉnh sửa lại thông tin vị trí địa lý – Chọn tệp vừa chỉnh sửa – Nhập khẩu

Hình 1

Lưu ý: Mã vị trí địa lý có thể bỏ trống. Phần mềm sẽ đọc dữ liệu theo thứ tự từ trên xuống dưới, theo hình minh họa thì quốc gia Việt Nam tương ứng với mã VN, thành phố Hà Nội tương ứng với mã VN.HN.

Trong trường hợp nhập khẩu ( Hình 2 ), dữ liệu quốc gia, thành phố , quận huyện, phường xã vẫn lên phần mềm nhưng mã vị trí của quốc gia, tỉnh/ thành, quận/ huyện , phường xã đều là VN1

Hình 2

  • Sửa / xóa vị trí địa lý

Để sửa/ xóa vị trí địa lý, nhấn vào vị trí địa lý  ở cây vị trí địa lý ( Hình minh  họa ) – Sửa khu vực hoặc cấp dưới của khu vực đó. Sửa các thông tin của vị trí địa lý nhấn cập nhật để lưu lại thông tin, nhấn xóa để xóa vị trí địa lý đã chọn.

Lưu ý: Xóa vị trí địa lý từ cấp nhỏ nhất


Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.