Thêm mới hoặc nhập khẩu một danh sách vị trí địa lý lên phần mềm nhằm thêm vào thông tin khách hàng khi thêm mới

Để thêm mới, sửa, xóa, tra cứu người dùng có thể làm theo hướng dẫn bài : vị trí địa lý
Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.