Webhook: dùng để đẩy dữ liệu sang bên thứ 3. Ví dụ, khi thêm mới 1 KH vào crmviet, và muốn đẩy dữ liệu của KH này sang phần mềm kế toán, để tiết kiệm thời gian nhập liệu nhiều lần. Cần cung cấp  đường link, định dạng dữ liệu để có thể thiết lập.

8 actions:

1. “action”: “ADD_CONTRACT” //Thêm mới hợp đồng

2. “action”: “ADD_CUSTOMER” // Thêm mới khách hàng

3. “action”: “CHANGE_CONTRACT_STATUS” //Thay đổi trạng thái hợp đồng

4. “action”: “DELETE_CONTRACT” //Xóa hợp đồng

5. “action”: “DELETE_CUSTOMER” //Xóa khách hàng

6. “action”: “EDIT_CONTRACT” //Sửa hợp đồng

7. “action”: “EDIT_CUSTOMER” //Sửa khách hàng

8.