Tính năng xem hỗ trợ cho phép người dùng xem được thông tin của các thành viên trong nhóm hỗ trợ. Khi chọn xem hỗ trợ, thông tin của nhóm hỗ trợ mặc định sẽ được hiển thị lên đầu tiên

Người dùng có thể đổi tên nhóm hỗ trợ, tạo nhóm hỗ trợ mới, xóa nhóm hỗ trợ, thêm nhân viên hỗ trợ, tăng mức ưu tiên, giảm mức ưu tiên, làm mới

– Tăng/ giảm mức ưu tiên: khi có ticket mới sẽ tự động nhảy về ticket của nhân viên có mức ưu tiên hơn

Xem hỗ trợ

Để xem hỗ trợ, người dùng chọn admin -> chọn Ticket -> chọn Xem hỗ trợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.