Xóa hợp đồng liên quan đến khách hàng sẽ ảnh hưởng đến công nợ khách hàng và thu chi trong sổ quỹ. Người dùng có thể xóa nhiều hợp đồng cùng lúc hoặc xóa từng hợp đồng

  • Xóa nhiều hợp đồng

Bán hàng – Hợp đồng bán ra – Tích  tương ứng với những hợp đồng cần xóa – Nhấn nút xóa màu đỏ

  • Xóa từng hợp đồng

Nhấn vào số hợp đồng cần xóa – Sửa – Xóa – Màn hình xóa hợp đồng hiển thị, nhấn xóa để xóa hợp đồng đã chọn.

Khi xóa hợp đồng có tính toán công nợ, thì công nợ của khách hàng sẽ giảm. Nếu hợp đồng có thanh toán đã xác nhận, khi xóa hợp đồng, phiếu thanh toán cũng sẽ mất, sổ quỹ sẽ giảm đúng số tiền của phiếu thanh toán.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.