Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Xóa liên hệ cho phép người dùng xóa các liên hệ không dùng nữa

Cách thực hiện:

B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn liên hệ cần xóa -> Chọn Sửa

B2: Chọn Xóa:

Xóa liên hệ

 

B3: Chọn Có nếu muốn xóa liên hệ hoặc chọn Không để không xóa liên hệ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ