Xuất khẩu giao dịch là tính năng giúp người dùng xuất khẩu một, nhiều hay tất cả giao dịch  có trong hệ thống ra dạng file excel.

1. Xuất khẩu tất cả giao dịch

Để xuất khẩu tất cả giao dịch có trong hệ thống thì cần phải thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

  • Bước 2: Chọn Xuất khẩu  -> Tất cả giao dịch có trong hệ thống sẽ được xuất ra dạng file excel.

2. Xuất khẩu các giao dịch được chọn

Xuất khẩu giao dịch được chọn là xuất khẩu các giao dịch mà người dùng mong muốn ra dạng file excel. Các bước thực hiện như sau:

  • Bước 1: Vào chức năng Kinh doanh -> chọn mục Giao dịch với khách hàng

  • Bước 2: Click vào ô tích tương ứng tại những giao dịch mong muốn xuất ra.
  • Bước 3: Chọn Xuất khẩu giao dịch  -> Tất cả giao dịch có trong hệ thống sẽ được xuất ra dạng file excel.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.