Xuất khẩu giao dịch là chức năng mà người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những giao dịch cần thiết ra dạng file excel, và file sẽ tự động tải về máy.

Các bước xuất khẩu giao dịch:

Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn xuất -> Nhấn xuất khẩu giao dịch.

  • Nếu muốn xuất tất cả danh sách giao dịch thì người dùng không cần phải tích chọn giao dịch nào trên màn hình danh sách mà chỉ cần nhấn nút “Xuất khẩu giao dịch”.
  • Nếu muốn xuất khẩu danh sách giao dịch theo từng trang, người dùng chỉ cần tích chọn vào ô tích đầu tiên của mỗi trang sau đó nhấn “Xuất khẩu giao dịch”.
  • Nếu muốn xuất ra một giao dịch cụ thể theo nhu cầu sử dụng, người dùng sẽ áp dụng chức năng lọc và tìm kiếm giao dịch, sau đó tích chọn giao dịch và nhấn chọn “Xuất khẩu giao dịch”.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.