Xuất khẩu hợp đồng : Xuất danh sách hợp đồng ra theo bản mẫu, sau đó người dùng có thể tải về và in ra. Việc này sẽ giúp người dùng quản lí, tổng kết số lượng hợp đồng, công nợ của hợp đồng và trạng thái của hợp đồng

  • Xuất khẩu hợp đồng

Chọn Bán hàng -> Chọn Hợp đồng bán ra -> Chọn Xuất khẩu hợp đồng

Xuất khẩu hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.