Giá trị hợp đồng: Là tổng số tiền khách hàng phải thanh toán. Giá trị hợp đồng có thể tự điền hoặc bằng tổng tổng số tiền hàng hóa + tiền thuế

Tiền hàng: Là tổng số tiền hàng hóa có trong hợp đồng. Hợp đồng có thể có hàng hóa hoặc không có hàng hóa. Đối với trường hợp không có hàng hóa tiền hàng = 0.

Tiền thuế: Là tổng số tiền thuế của tất cả hàng hóa trong hợp đồng . Tiền thuế của từng hàng hóa = % thuế * Đơn giá của hàng hóa.

Chi phí: Là số tiền phát sinh trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Đã thanh toán: Tổng số tiền thanh toán ở trạng thái xác nhận của hợp đồng

Nợ: Số tiền còn lại chưa thanh toán của hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.