Người thực hiện chiến dịch : Đó là người được giao trách nhiệm phụ trách làm các công việc trong chiến dịch đó, người thực hiện sẽ được phép nhìn thấy  những khách hàng do mình là chủ sở hữu và những khách hàng của nhân viên cấp dưới, thêm các khoản chi trong chiến dịch, và thực hiện các công việc marketing với khách hàng tham gia chiến dịch của mình (nếu có quyền) ví dụ như: gửi email, gửi sms, gọi tự động.

Thời gian tham gia chiến dịch : Đó là thời gian mà khách hàng bắt đầu được thêm vào chiến dịch đó.

Nguồn gốc trong chiến dịch : Ghi lại thông tin để biết được khách hàng đó được thêm vào chiến dịch đến từ đâu, ví dụ : Facebook, Website,Google, Webform…

Hành động trong chiến dịch : Xác nhận hành động đưa khách hàng vào trong chiến dịch, ví dụ: Submitform – đó là hành động khách hàng được thêm vào chiến dịch bằng cách đăng kí từ form đăng kí.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.