Chủ sở hữu nhóm: Là người đứng đầu trong nhóm đó, chịu trách nhiệm quản lí những nhân viên khác cùng trong nhóm đó, người chủ sở hữu nhóm có quyền nhìn thấy toàn bộ những khách hàng, giao dịch, hợp đồng, đơn hàng, phiếu nhập, phiếu xuất,.. của những nhân viên cấp dưới. Và nếu được phân quyền thì người chủ nhóm sẽ được phép thêm, sửa , xóa, phân chia, và xem toàn bộ những báo cáo có liên quan đến nhân viên cấp dưới trong cùng 1 nhóm phòng ban với mình.

 

Để được là chủ sở hữu nhóm thì khi thiết lập thông tin cho người dùng trong khi thêm mới người dùng ở module quản lí người dùng, người dùng đó phải được tích chọn vào ô chủ  nhóm .

 

Chú ý: Một phòng ban có thể có nhiều người dùng cùng được tích chọn là chủ nhóm.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ