Tính năng Thông báo  cung cấp cho người dùng các thông tin cụ thể về giao dịch, cài đặt tự động,…

Cụ thể:

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến giao dịch( công việc)

Người được giao việc và người được chia sẻ sẽ nhận được thông báo về giao dịch khi người tạo giao dịch chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển trạng thái của giao dịch

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến cài đặt tự động

Khi thiết lập cài đặt tự động với hình thức thực hiện là thông báo thì những người được gửi thông báo sẽ nhận được thông báo ở 

: Người dùng sẽ nhận được các thông báo liên quan đến phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng

Người tạo phiếu nhập, phiếu xuất nhận được thông báo về trạng thái duyệt của phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng khi người được cấp quyền duyệt phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng duyệt

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Forum hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ