Để khảo sát nhu cầu khách hàng, người dùng có thể sử dụng module survey của CRMVIET thông qua cách gửi email cho khách hàng. Trong email có đường link survey, khách hàng sẽ click vào đường link để khảo sát.

Để gửi survey cho khách hàng, người dùng thao tác như sau:

1. Gửi nhiều khách hàng

  • Bước 1: Hỗ trợ – Survey – Quản lý survey – Khách hàng – Chi tiết  ( Hình 1 )

Hình 1

  • Bước 2: Nhấn gửi email  – Hình 2 – Những khách hàng đã được thêm mới vào survey sẽ được gửi email

Hỉnh 2

  • Bước 3: Popup gửi email hiển thị – Người dùng có thể chọn mẫu email hoặc điền nội dung email.

Lưu ý: Trong mẫu email hoặc nội dung email có điền key: survey_url ( đây là key để lấy link được survey bài khảo sát )

Hình 3

2. Gửi từng khách hàng

Để gửi từng khách hàng, người dùng vào thao tác như sau:

  • Bước 1: Module khách hàng – Chọn khách hàng muốn gửi – Tab survey – Thêm mới để chọn bài survey muốn khảo sát khách hàng – Hình 4

Hình 4

  • Bước 2: Chọn bài survey muốn khảo sát – Hình 5

Hình 5

  • Bước 3: Nhấn gửi email – Hình 6

Hình 6

  • Bước 4: Màn hình gửi email hiển thị, nội dung email đã có sẵn url bài survey, hoặc người dùng có thể sử dụng mẫu email có chứa key ( survey_url) để gửi

 

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.