Tag: hủy ticket

Thêm mới ticket, sửa ticket, xóa ticket, hủy ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn hoặc không gắn với khách hàng 1. Thêm mới ticket Có hai cách thêm mới ticket: (*) Cách 1: Thêm mới ticket ở màn chi tiết khách hàng: Bước 1: Vào chi tiết khách hàng, tại tab ticket > Chọn “Thêm […]