Tag: Web form

Form đăng ký bản tin 3.0 – kb.crmviet.vn
Danh mục: CrmViet On Cloud;
Html và script trong webform
Danh mục: Marketing;

Khi người dùng vào webform trong module Marketing để thêm mới 1 form đăng kí cho khách hàng. Khi đó sẽ hiển thị ra một form bao gồm các trường để người dùng điền thông tin, trong đó có hai trường HTML và Script. HTML: Là ngôn ngữ siêu văn bản trên một website, htm sẽ có […]

Các trường trong web form
Danh mục: Marketing;

Trường trong web form : Đó là các trường mà người dùng khi thêm mới form sẽ tích chọn để hiển thị trên màn hình giao diện của form. Trường “Họ tên” : Họ tên của người liên hệ của khách hàng. Trường “Sốđiện thoại” : Số điện thoại của người liên hệ. Trường “Email” […]

Lọc và tìm kiếm web form
Danh mục: Marketing;

Lọc và tìm kiếm web form là chức năng giúp người dùng tìm kiếm lại các web form đã tạo, bằng cách nhập một trong các tiêu chí cần tìm vào các ô tìm kiếm tương ứng ví dụ như : tìm kiếm theo tên form, theo khoảng ngày tạo form , theo loại form […]

Sửa, xóa web form
Danh mục: Marketing;

Sửa Web form : Là chức năng mà người dùng có thể vào để thay đổi lại giao diện form đăng kí mà người dùng đã tạo, có thể thêm trường hoặc bỏ trường hiển thị, hoặc thay đổi vị trị hiển thị các trường. Cách thực hiện: Bước 1: Marketing -> Web form -> […]

Thêm mới web form
Danh mục: Marketing;

Web form:  Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ được đẩy […]

Ý nghĩa của Web form
Danh mục: Marketing;

Web form : Đây là module có chức năng giúp người dùng tạo ra 1 form đăng kí cho khách hàng, và có thể tích hợp form này vào website của người dùng. Khi đó, khách hàng vào website và đăng kí thông tin vào webform thì toàn bộ thông tin đăng kí đó sẽ […]