Tag: Dự án

Lịch sử cập nhật công việc trong dự án
Danh mục: CrmViet On Premise 2.1;

Lịch sử cập nhật công việc trong dự án là nơi lưu lại các hành động thêm, sửa, chuyển trạng thái… của công việc được thực hiện bởi ai, tại thời gian nào giúp cho người quản lý,người phụ trách theo dõi được những thay đổi của công việc. Lịch sử cập nhật công việc […]

Bình luận trong dự án
Danh mục: CrmViet On Premise 2.1;

Bình luận trong công việc của dự án là nơi người phụ trách lưu lại những thông tin, những điều lưu ý của công việc, tiến độ công việc, nơi trao đổi giữa người phụ trách công việc và người quản lý Thêm bình luận trong dự án Cách 1: Nhấn vào tên tiêu đề […]

Trạng thái công việc trong dự án
Danh mục: CrmViet On Premise 2.1;

Trạng thái công việc trong dự án giúp cho người quản lý, người phụ trách công việc kiểm soát được tiến độ công việc của bản thân, và những người xung quanh, tra cứu những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành… để có thực hiện công việc. Để thiết lập hiển thị trạng […]

Công việc phụ
Danh mục: Quản trị viên;

Công việc phụ là những công việc phát sinh trong công việc chính, thường là những công việc do người đánh giá mức độ hoàn thành công việc tạo ra nhằm sửa đổi, khắc phục những lỗi chưa hoàn thiện của công việc chính. Thêm mới công việc phụ Nhấn vào tên tiêu đề công […]

Công việc trong dự án
Danh mục: CrmViet On Premise 2.1;

Công việc trong dự án là là công việc được chia đến mức nhỏ nhất, mỗi công việc chỉ được đảm đương bởi một người. 1.Thêm mới công việc trong dự án Thêm – Màn hình thêm mới công việc hiển thị, điền các trường bắt buộc ( *) – Lưu Lưu ý: Hạn hoàn […]

Giai đoạn trong dự án
Danh mục: Quản trị viên;

Một dự án có thể kéo dài trong một khoảng thời gian rất lâu, để có thể quản lý tiến độ công việc một cách hiệu quả, người dùng chia dự án thành các giai đoạn nhỏ. Thêm mới giai đoạn Dự án – Danh sách dự án – Nhấn vào tên dự án –  – […]

Thêm mới dự án
Danh mục: Quản trị viên;

Trong một dự án có nhiều giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có nhiều công việc. Để thêm mới dự án, người dùng chọn: Dự án – Danh sách dự án – Thêm mới hoặc Dự án – Thêm dự án, màn hình thêm mới dự án hiển thị Điền các trường bắt buộc (* […]

Thiết lập dự án
Danh mục: Quản trị viên;

Thiết lập dự án là nơi định nghĩa các loại dự án, loại công việc có trên hệ thống. Thiết lập hiển thị các loại trạng thái công việc Thêm mới loại dự án, loại công việc Dự án – Thiết lập –  – Màn hình thêm mới loại dự án hoặc màn hình thêm mới […]