Trạng thái công việc trong dự án giúp cho người quản lý, người phụ trách công việc kiểm soát được tiến độ công việc của bản thân, và những người xung quanh, tra cứu những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành… để có thực hiện công việc.

Để thiết lập hiển thị trạng thái công việc trong dự án, người dùng vào dự án – Thiết lập – Trạng thái công việc

  • Thay đổi trạng thái công việc 

Nhấn vào tên tiêu đề công việc – Chuyển trạng thái – Chọn trạng thái – Thực hiện.

Lưu ý: Khi chuyển trạng thái đã giải quyết hoặc đã hoàn thành tiến độ hoàn thành công việc mặc định là 100%

Khi đã chuyển trạng thái đã hoàn thành thì sẽ không chuyển được trạng thái nữa.

  • Cập nhật tiến độ hoàn thành khi chuyển trạng thái

Khi chuyển trạng thái cần phải cập nhật tiến độ hoàn thành công việc để người quản lý có thể theo dõi, người dùng nhấn  – Cập nhật tiến độ hoàn thành – Điền % hoàn thành công việc – Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.