Uncategorized

Ý nghĩa
Danh mục: Uncategorized;

Quản lý người dùng là tính năng quản lý danh sách nhân viên có trên hệ thống, nhân viên thuộc phòng ban nào, có quyền là gì, có chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng là gì.

Danh mục: Uncategorized;

width=700px height=800px”>