Mỗi hàng hóa không phải có giá nhập và cố định mãi mãi, mà số tiền nhập vào sẽ thay đổi tuy nhiên người dùng không thể nào lại tạo một giá nhập hàng mới. Vì vậy chức năng sửa giá nhập hàng hóa sẽ giúp người dùng giải quyết vẫn đề này.

Các bước thực hiện sửa giá nhập hàng háo như sau:

    • Bước 1: Vào chức năng Sản phầm -> Giá nhập hàng hóa.

  • Bước 2: Tại màn hình danh sách Click vào hành động Sửa tại các hàng háo mong muốn.
  • Bước 3: Tiến hành sửa đầy đủ thông tin như người dùng mong muôn.
  • Bước 4: Sau khi sửa thông tin xong -> click button cập nhật.

  • Bước 5: Sau khi cập nhật thành công thông tin sẽ được sửa theo mong muốn người dùng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.