Tag: Báo cáo thường dùng

Báo cáo quản trị – Báo cáo chuyển mua hàng theo tiến trình
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo chuyển đổi mua hàng theo tiến trình : Là báo cáo tổng hợp số lượng khách hàng, giao dịch, báo giá, cơ hội và số khách hàng có mua hàng trong khoảng thời gian đó. Để xuất báo cáo thực hiện các bước sau: Báo cáo -> Báo cáo quản trị -> Báo […]

Báo cáo quản trị – Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo phân tích các yếu tố mua hàng : Là báo cáo đánh giá quá trình mua hàng của khách hàng, tính số lần mua hàng, doanh thu thu được của quá trình bán hàng, số lượng khách hàng tiềm năng. Đánh giá doanh thu và tỉ lệ khách hàng quay lại mua hàng […]

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo tổng hợp công nợ theo khách hàng : Là báo cáo tính tổng giá trị nợ của khách hàng trong các hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính tới thời điểm xuất báo cáo. Trong báo cáo này, nếu người dùng muốn xuất báo cáo theo từng khách hàng […]

Báo cáo chi tiết công việc
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo chi tiết công việc : Là báo cáo xuất ra toàn bộ thông tin, nội dung chi tiết từng giao dịch cần thực hiện của từng nhân viên, phòng ban mà không phụ thuộc vào trạng thái của giao dịch. Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo […]

Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo xuất nhập tồn : Là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa. Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu […]

Biểu đồ phát triển khách hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Biểu đồ phát triển khách hàng : Là cách thể hiện tổng quát về sự phát triển của khách hàng trong khoảng thời gian mà khách hàng xuất báo cáo, biểu đồ thể hiện có bao nhiêu khách hàng được thêm mới trên hệ thống mà thỏa mãn điều kiện mà người dùng thiết lập […]

Báo cáo tổng hợp công việc
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo tổng hợp công việc : Là báo cáo tổng hợp các giao dịch theo từng loại giao dịch của từng nhân viên phụ trách giao dịch trong khoảng thời gian xuất báo cáo, không phụ thuộc vào trạng thái giao dịch. Cách xuất báo cáo:  Báo cáo -> Báo cáo công việc -> […]

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo chi tiết bán hàng theo khách hàng : Là báo cáo khi xuất ra sẽ đưa ra danh sách tất cả những khách hàng đã mua hàng trong khoảng thời gian đó. Trong mỗi khách hàng, báo cáo sẽ liệt kê lần lượt từng hợp đồng mà khách đã có trong khoảng thời […]

Báo cáo chi tiết bán hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo chi tiết bán hàng : Là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết […]

Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên. Cách […]

Báo cáo tổng hợp doanh thu theo loại khách hàng
Danh mục: Quản trị viên;

Mỗi khách hàng khi thêm mới vào hệ thống phần mềm của CRMVIET có thể được phân loại vào nhiều nhóm loại khách hàng khác nhau, để đánh giá xem khách hàng thuộc nhóm loại khách hàng nào mang về doanh thu cho công ty nhiều hơn thì người dùng có thể xuất báo cáo […]

Báo cáo biểu đồ doanh thu
Danh mục: Quản trị viên;

Báo cáo biểu đồ doanh thu : Là báo cáo mà khi xuất ra người dùng sẽ nhìn thấy biểu đồ tổng quan mô tả cho tổng doanh thu từ những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ của công ty và số tiền mà người dùng đã thanh toán. Người dùng […]