Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên : Là báo cáo tính tổng số doanh thu, nợ đầu, nợ cuối, hoa hồng, giá trị hàng trả lại, giá trị tiền đã xác nhận thanh toán của những hợp đồng đang ở trạng thái có tính toán công nợ của mỗi nhân viên.

Cách xuất báo cáo :

Báo cáo bán hàng – > Báo cáo tổng hợp doanh số theo nhân viên -> Chọn nhân viên -> Nhập khoảng thời gian xuất báo cáo -> Chọn định dạng báo cáo muốn xuất.

Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo cả phòng ban hoặc theo trạng thái của nhân viên (hoạt động/ngừng), hoặc xuất theo trạng thái hợp đồng, loại hợp đồng.

Để có cái nhìn và đánh giá tổng quan được tổng số doanh thu của nhân viên trong thời gian xuất báo cáo, người dùng có thể lựa chọn cách xuất báo cáo theo dạng biểu đồ để dễ đánh giá hơn.

Giải thích các cột trong báo cáo:

Nợ đầu: Là tổng số nợ của những hợp đồng ở trạng thái có tính toán công nợ tính từ thời gian ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.

Trả lại:  Là tổng giá trị hàng trả lại tính trong thời gian xuất báo cáo.

Doanh thu : Bằng tổng giá trị của những hợp đồng có tính toán công nợ trừ đi giá trị hàng trả lại trong khoảng thời gian xuất báo cáo và cộng với tiền hoa hồng của nhân viên trong mỗi hợp đồng.

Thanh toán : Tổng giá trị tiền thanh toán của các hợp đồng ở trạng thái đã xác nhận tính trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Nợ cuối: Tổng giá trị nợ chưa trả của những hợp đồng có tính toán công nợ, đã trừ đi giá trị hàng trả lại (tính theo trừ nợ) và trừ đi số tiền thanh toán đã xác nhận.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.