Tag: Quản lý quỹ

Thu chi ngân hàng
Danh mục: Kế toán;

Thu chi ngân hàng là module lưu lại danh sách những phiếu thu, phiếu chi, thanh toán qua tài khoản ngân hàng giữa công ty và khách hàng,  chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng nội bộ của công ty. Các tính năng trong module thu chi ngân hàng: Để thêm mới […]

Chuyển khoản từ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng và ngược lại
Danh mục: Kế toán;

Chuyển khoản từ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng. Là module ghi lại danh sách chứng từ chuyển tiền từ sổ quỹ  của công ty về tài khoản ngân hàng của công ty. Cách thêm mới chứng từ : Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Chuyển TM vào TK” -> Nhập số […]

Chuyển khoản nội bộ
Danh mục: Kế toán;

Chuyển khoản nội bộ : Là module mà người dùng sẽ sử dụng để thêm mới và lưu lại những lần chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của công ty. Cách thêm mới chứng từ chuyển khoản nội bộ: Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn vào “CK nội bộ” -> Nhập số […]

Nhận chuyển khoản
Danh mục: Kế toán;

Nhận chuyển khoản: Là module người dùng sử dụng để thêm mới những khoản thu nhận được qua ngân hàng mà khách hàng hoặc các đối tượng khác nộp gửi vào qua tài khoản của công ty. Cách thêm mới chứng từ chuyển khoản: Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng ->  Nhấn nút “Chuyển khoản” -> Chọn […]

Chuyển khoản
Danh mục: Kế toán;

Chuyển khoản: Là cách người dùng lưu lại chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho khách hàng , nhà cung cấp, nhân viên hoặc đối tượng khác số tiền chi phí cần bỏ ra để chi phí cho công việc liên quan đến khách hàng, NCC, nhân viên hoặc các đối tượng […]

Tài khoản ngân hàng
Danh mục: Kế toán;

Tài khoản ngân hàng : Là module lưu những danh sách tài khoản ngân hàng của công ty  . Tại đây, người dùng sẽ biết được thông tin đăng kí của các tài khoản và số dư tài khoản của từng tài khoản. Cách thêm mới tài khoản ngân hàng: Quỹ -> Tài khoản ngân […]

Thanh toán ( trong quỹ)
Danh mục: Kế toán;

Thanh toán trong quỹ: Ghi lại tất cả những phiếu thu và nhận chuyển khoản trên hệ thống. Ở danh sách thanh toán, người dùng sẽ biết được thông tin của các phiếu thanh toán, trạng thái thanh toán, nhân viên thanh toán, số tiền thanh toán, ngày thanh toán, khách hàng, hợp đồng Người dùng […]

Phiếu chi
Danh mục: Kế toán;

Phiếu chi: Ghi lại tất cả những khoản chi tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp Thêm mới phiếu chi Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu chi -> Chọn Thêm mới   Chọn phiếu chi cho nhân viên, nhà cung cấp, chiến dịch, […]

Sổ quỹ tiền mặt
Danh mục: Kế toán;

Sổ quỹ tiền mặt : Là danh sách các sổ quỹ của người dùng để tiếp nhận lưu trữ những số tiền được chuyển đến từ thanh toán, khoản chi trong các hợp đồng mà người dùng sử dụng phương thức thanh toán là thanh toán tiền mặt. Cách thêm mới sổ quỹ: Quỹ -> […]

Phiếu thu
Danh mục: Kế toán;

Phiếu thu: Ghi lại tất cả những khoản thu tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp Thêm mới phiếu thu Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu thu -> Chọn Thêm mới Có thể chọn người nộp là khách hàng, nhà cung cấp, nhân […]