Phiếu thu: Ghi lại tất cả những khoản thu tiền với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, giúp cho kế toán dễ dàng quản lý thu/chi của doanh nghiệp

  • Thêm mới phiếu thu

Chọn Quỹ -> Chọn Phiếu thu -> Chọn Thêm mới

thêm mới phiếu thu

Có thể chọn người nộp là khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên hoặc người khác

Chọn trang thái của sổ quỹ tiền mặt: Nếu ở trạng thái chưa xác nhận -> Sổ quỹ không thay đổi. Nếu ở trạng thái đã xác nhận -> Sổ quỹ được cộng thêm giá trị của phiếu thu

Chọn Lưu để lưu phiếu thu

  • Sửa phiếu thu

Để sửa các thông tin người nhận, sổ quỹ hay mã phiếu thu, người dùng chọn Sửa phiếu thu tương ứng > Sửa thông tin > chọn Cập nhật

  • Xóa phiếu thu

Với những phiếu thu có số tiền hay ngày thu sai, người dùng Xóa phiếu  thu và tạo phiếu thu mới bằng cách: Chọn Sửa phiếu thu tương ứng > Chọn Xóa

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.