CrmViet trên app cho phép người dùng tải các file tài liệu liên quan đến thông tin khách hàng, hợp đồng, giao dịch

Đối với hệ điều hành android, các file đính kèm cần có dung lượng nhỏ hơn 25MB

Các bước thực hiện tải tài liệu trên app:

  • Tải tài liệu thông tin khách hàng 

Chọn  -> chọn Khách hàng -> chọn khách hàng cần tải tài liệu -> chọn file upload -> chọn file cần tải lên -> chọn Upload

  • Tải tài liệu liên quan đến giao dịch, hợp đồng

Cách 1: Ở phần chi tiết khách hàng -> chọn Giao dịch/ Hợp đồng -> chọn    -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Cách 2: Chọn  -> Chọn giao dịch/ hợp đồng -> Chọn  -> chọn File upload -> chọn file tài liệu -> Chọn Tạo mới giao dịch/ Thêm hợp đồng

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.