Tag: Tài khoản

Không thấy được khách hàng của cấp dưới
Danh mục: Lỗi và sự cố;

Q: Tôi đã có Full quyền nhưng không thể nhìn thấy dữ liệu cấp dưới vì sao Có thể có Full quyền nhưng vẫn không thể nhìn thấy khách hàng. Việc quy định ai là cấp dưới của ai không phụ thuộc vào những quyền hạn người đó được thực hiện trên hệ thống mà […]