Tag: Đăng nhập

Đăng nhập phần mềm ( Login)
Danh mục: Bắt đầu sử dụng;

Đăng nhập phần mềm (Login ) : Để sử dụng được các tính năng của phần mềm, người dùng bắt buộc phải đăng nhập vào hệ thống. Để đăng nhập phần mềm, người dùng thao tác như sau: Bước 1 : Nhập đường dẫn vào phần mềm Bước 2 : Nhập đầy đủ thông tin: […]