Tag: Marketing

Hướng dẫn sử dụng – Giao dịch với khách hàng
Danh mục: Marketing;

CRMVIET hướng dẫn khách hàng sử dụng module giao dịch với khách hàng. 1. Thêm mới giao dịch B1: Bán hàng –> Giao dịch với khách hàng –> Thêm mới  Hình 1 B2: Màn hình thêm mới giao dịch hiển thị Chọn khách hàng hoặc thêm mới hình 2 Hình 2 B3: TH1: B2 chọn: […]

Hướng dẫn sử dụng – Mẫu Email
Danh mục: Marketing;

Crmviet hướng dẫn khách hàng sử dụng Module Mẫu Email. 1. Tìm kiếm mẫu email B1: Nhập tên mẫu cần tìm B2: Click button tìm kiếm 2. Thêm mới mẫu email B1: Click button thêm mới. B2.1: Nhập tên mẫu email B2.2: Nhâp nội dung email B2.3: Chọn trường trộn mà bạn muốn lấy đưa vào […]