Tag: Liên hệ

Lọc liên hệ
Danh mục: Kinh doanh;

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Lọc liên hệ cho phép người dùng tìm kiếm thông tin liên hệ một cách nhanh chóng qua nhiều tiêu chí Cách thực hiện: B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng: B2: […]

Xóa liên hệ
Danh mục: Kinh doanh;

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Xóa liên hệ cho phép người dùng xóa các liên hệ không dùng nữa Cách thực hiện: B1: Chọn Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn liên hệ cần xóa -> Chọn […]

Sửa liên hệ
Danh mục: Kinh doanh;

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Với tính năng Sửa liên hệ cho phép người dùng sửa thông tin của liên hệ. Cách thực hiện: B1: Chọn module Bán hàng -> Chọn Liên hệ với khách hàng -> Chọn người liên hệ cần sửa -> […]

Thêm mới liên hệ
Danh mục: Kinh doanh;

Liên hệ là các thông tin về người liên lạc( người giao dịch) của khách hàng. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ. Người dùng có thể tích chọn “Liên hệ chính” là người liên lạc nhiều nhất. Có 2 cách để thêm liên hệ: Cách 1: Thêm Liên hệ ở module Bán […]

Phân biệt liên hệ và khách hàng
Danh mục: Kinh doanh;

Đối với các ngành nghề có đối tượng khách hàng là các công ty, doanh nghiệp. Thông tin khách hàng là thông tin của công ty. Ví dụ thông tin khách hàng: – Tên khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất nhựa PC. Liên hệ là thông tin của người trực tiếp làm việc, […]