Tag: thiết lập nhóm hỗ trợ ticket

Thiết lập nhóm hỗ trợ ticket
Danh mục: CrmViet On Premise 2.2; Hướng dẫn sử dụng;

Mục đích thiết lập nhóm hỗ trợ ticket: Nhóm các thành viên trong công ty thành một hoặc nhiều nhóm để hỗ trợ khách hàng. Từ đó, người quản lý dễ dàng lọc nhóm ticket để xem được số lượng ticket, nội dung, khách hàng, nhân viên đã hỗ trợ khách hàng. Các bước thiết […]