Mục đích thiết lập nhóm hỗ trợ ticket: Nhóm các thành viên trong công ty thành một hoặc nhiều nhóm để hỗ trợ khách hàng. Từ đó, người quản lý dễ dàng lọc nhóm ticket để xem được số lượng ticket, nội dung, khách hàng, nhân viên đã hỗ trợ khách hàng.

Các bước thiết lập nhóm hỗ trợ ticket:

Bước 1: Hỗ trợ > Ticket > Xem nhóm hỗ trợ

Bước 2: Click vào dấu (+) để thêm mới nhóm hỗ trợ

Bước 3: Đặt tên nhóm hỗ trợ > Lưu

Bước 4: Thêm nhân viên vào nhóm hỗ trợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.