Mục đích thiết lập nhóm hỗ trợ ticket: Nhóm các thành viên trong công ty thành một hoặc nhiều nhóm để hỗ trợ khách hàng. Từ đó, người quản lý dễ dàng lọc nhóm ticket để xem được số lượng ticket, nội dung, khách hàng, nhân viên đã hỗ trợ khách hàng.

Các bước thiết lập nhóm hỗ trợ ticket:

Bước 1: Hỗ trợ > Ticket > Xem nhóm hỗ trợ

Thiết lập nhóm hỗ trợ ticket

Thiết lập nhóm hỗ trợ ticket

Bước 2: Click vào dấu (+) để thêm mới nhóm hỗ trợ.

Thêm mới nhóm hỗ trợ

Thêm mới nhóm hỗ trợ

Bước 3: Đặt tên nhóm hỗ trợ => Lưu

Đặt tên nhóm hỗ trợ

Đặt tên nhóm hỗ trợ

Bước 4: Thêm nhân viên vào nhóm hỗ trợ

Thêm nhân viên vào nhóm hỗ trợ

Thêm nhân viên vào nhóm hỗ trợ