Người dùng có thể thiết lập nhiều loại ticket, tùy thuộc theo nhu cầu đơn vị công ty mình.

Ví dụ: Các công ty bán phần mềm có các loại ticket như: cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng, gia hạn phần mềm,…

  • Mỗi một loại ticket ứng với một nhóm hỗ trợ mặc định. Một nhóm hỗ trợ có thể phụ trách nhiều loại ticket.
  • Khi có một ticket được tạo ra, ticket sẽ tự động nhảy vào nhóm hỗ trợ ticket phụ trách loại ticket đó.

Ví dụ: Loại ticket “hướng dẫn sử dụng” thuộc nhóm hỗ trợ “Support”. Khi thêm mới một ticket thuộc loại ticket “hướng dẫn sử dụng” thì ticket đó sẽ tự động nhảy tới nhóm hỗ trợ “Support”. Ticket này sẽ ưu tiên nhảy về nhân viên đang rảnh (nhân viên rảnh là nhân viên đang không có ticket nào ở trạng thái “Đang thực hiện”).

Các bước thiết lập loại ticket

Bước 1: Click vào module “Hỗ trợ” > Ticket

Bước 2: Tại module ticket > Cài đặt > Loại ticket

Bước 3: Tại cửa sổ “Loại ticket”, đặt tên “loại ticket” và chọn “nhóm hỗ trợ” sẽ phụ trách loại ticket đó > Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.