Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn hoặc không gắn với khách hàng.

Thêm mới ticket

Có hai cách thêm mới ticket:

(*) Cách 1: Thêm mới ticket ở màn chi tiết khách hàng:

Bước 1: Vào chi tiết khách hàng, tại tab ticket => Chọn “Thêm mới” ticket.

 

Bước 2: Cửa sổ thêm mới ticket hiện lên, chọn mức độ ưu tiên ticket, loại ticket, hạn hoàn thành, tiêu đề, nội dung ticket => Lưu.

 

(*) Cách 2: Thêm mới ticket ở module Hỗ trợ => Ticket

Bước 1: Tại module Hỗ trợ => Ticket => Thêm mới ticket

 

Bước 2: Popup thêm mới ticket hiện lên, chọn các trường: Mức độ ưu tiên ticket, khách hàng, hạn hoàn thành, loại ticket, nhập tiêu đề và nội dung ticket =>  bấm “Lưu”.

 

Sửa ticket

Có 2 cách sửa ticket:

(*) Cách 1: Sửa ticket ở màn chi tiết khách hàng:

Bước 1: Click vào chi tiết khách hàng muốn chỉnh sửa ticket, tại tab ticket, click chọn ticket muốn chỉnh sửa:

 

Bước 2: Màn chi tiết ticket sẽ hiển thị lên, click chọn “Sửa”

 

Bước 3: Sau khi chỉnh sửa xong ticket, bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

 

(*) Cách 2: Sửa ticket ở Module Hỗ trợ => Ticket:

Bước 1: Vào module “Hỗ trợ” => Click chọn module “Ticket”

 

Bước 2: Tại màn Ticket, click vào biểu tượng hình cây bút của ticket muốn chỉnh sửa.

 

Bước 3: Cửa sổ popup ticket cần chỉnh sửa sẽ hiển thị lên => Sau khi chỉnh sửa xong, bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa.

 

Xóa ticket

Có 2 cách xóa ticket:

(*) Cách 1: Xóa ticket ở màn chi tiết khách hàng:

Bước 1: Click vào chi tiết khách hàng muốn xóa ticket => tại tab ticket, click chọn ticket muốn xóa.

 

Bước 2: Cửa sổ chi tiết ticket hiển thị lên => Click “Xóa”.

 

 

Bước 3: Popup xóa ticket hiển thị lên hỏi bạn có chắc chắn xóa ticket này không => Click “Xóa”.

 

(*) Cách 2: Xóa ticket ở Module Ticket:

Bước 1: Vào module “Hỗ trợ” => Module Ticket => Tại ticket muốn xóa chọn “Xóa ticket”

 

Bước 2: Cửa sổ popup xóa ticket hiển thị lên, hỏi bạn chắc chắn muốn xóa ticket này không => Chọn “Xóa”.

 

Ngoài ra, người dùng có thể sửa hoặc xóa ticket tại “module Ticket” bằng cách vào chi tiết ticket muốn sửa hoặc xóa, chọn sửa hoặc xóa theo mục đích mong muốn.

Hủy ticket

Người dùng có thể hủy ticket khi không cần thực hiện. Để hủy ticket, người dùng có thể thao tác như sau:

Bước 1: Vào mudule Hỗ trợ => Ticket

 

Bước 2: Tại giao diện chính của ticket => chọn ticket muốn hủy  => Click “Hủy”

Click "Hủy" để bỏ ticket

Click “Hủy” để bỏ ticket

 

Bước 3: Popup xác nhận hủy hiện lên, nhập nội dung cần hủy => Lưu.

Nhập nguyên nhân hủy ticket

Nhập nguyên nhân hủy ticket