Ticket là module giao và nhận công việc tự động. Ticket có thể gắn hoặc không gắn với khách hàng

1. Thêm mới ticket

Có hai cách thêm mới ticket:

(*) Cách 1: Thêm mới ticket ở màn chi tiết khách hàng:

Bước 1: Vào chi tiết khách hàng, tại tab ticket > Chọn “Thêm mới” ticket.

Bước 2: Cửa sổ thêm mới ticket hiện lên, chọn mức độ ưu tiên ticket, loại ticket, hạn hoàn thành, tiêu đề, nội dung ticket > Lưu

(*) Cách 2: Thêm mới ticket ở module Hỗ trợ > Ticket

Bước 1: Tại module Hỗ trợ > Ticket > Thêm mới ticket

Bước 2: Popup thêm mới ticket hiện lên, chọn các trường: Mức độ ưu tiên ticket, khách hàng, hạn hoàn thành, loại ticket, nhập tiêu đề và nội dung ticket >  bấm “Lưu”.

2. Sửa ticket

Bước 1: Vào module “Hỗ trợ” > Click chọn module “Ticket”

Bước 2: Tại màn Ticket, click vào biểu tượng hình cây bút của ticket muốn chỉnh sửa.

Bước 3: Cửa sổ popup ticket cần chỉnh sửa sẽ hiển thị lên > Sau khi chỉnh sửa xong, bấm “Cập nhật” để lưu lại thông tin đã chỉnh sửa

3. Xóa ticket

Bước 1: Vào module “Hỗ trợ” > Module Ticket > Tại ticket muốn xóa chọn biểu tượng “Xóa ticket”

Bước 2: Cửa sổ popup xóa ticket hiển thị lên, hỏi bạn chắc chắn muốn xóa ticket này không > Chọn “Xóa”.

4. Hủy ticket

Người dùng có thể hủy ticket khi không cần thực hiện. Để hủy ticket, người dùng có thể thao tác như sau:

Bước 1: Vào mudule Hỗ trợ > Ticket

Bước 2: Tại giao diện chính của ticket > chọn ticket muốn hủy  > Click biểu tượng “Hủy”

Bước 3: Popup xác nhận hủy hiện lên, nhập nội dung cần hủy > Lưu

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.