Trạng thái ticket

Trạng thái ticket cho biết ticket đang ở trạng thái nào: Chưa giao việc, chưa thực hiện, đang chờ, đang thực hiện, đã hoàn thành, hủy. Việc tạo ra các trạng thái ticket, giúp người dùng dễ dàng nhận biết được công việc của mình đang ở mức độ nào.

Các trạng thái của ticket

Các trạng thái của ticket

 

  • Ticket ở trạng thái “Chưa giao việc”: Khi tất cả nhân viên trong nhóm hỗ trợ đều đang bận. Nhân viên trong nhóm có thể nhận ticket ở trạng thái này.
Ticket ở trạng thái chưa giao việc

Ticket ở trạng thái Chưa giao việc

 

  • Ticket ở trạng thái “Chưa thực hiện”: Khi nhân viên chưa làm ticket, ticket sẽ ở trạng thái chưa thực hiện. Bấm “Thực hiện” để chuyển sang trạng thái “Đang thực hiện”.
Ticket ở trạng thái chưa thực hiện

Ticket được chuyển sang trạng thái Chưa thực hiện

 

  • Ticket ở trạng thái “Đang thực hiện”: Khi nhân viên đang thực hiện ticket đó.
Ticket ở trạng thái đang thực hiện

Ticket được chuyển sang trạng thái Đang thực hiện

 

  • Ticket ở trạng thái “Đang chờ”: Khi liên hệ tới khách hàng, nhưng không thể hỗ trợ khách hàng ngay lúc đó. Nhân viên sẽ chuyển ticket đó sang trạng thái chờ.
Ticket được chuyển sang trạng thái đang chờ

Ticket được chuyển sang trạng thái Đang chờ

 

  • Ticket ở trạng thái “Đã hoàn thành”: Khi nhân viên đã hỗ trợ xong ticket đó. Từ trạng thái đang thực hiện, bấm “Hoàn thành” để ticket đó chuyển sang trạng thái “Đã hoàn thành”

 

Ticket được chuyển sang trạng thái đã hoàn thành

Ticket được chuyển sang trạng thái Đã hoàn thành

 

  • Ticket ở trạng thái “Hủy”: Khi tạo thừa ticket hoặc nhân viên không cần thực hiện ticket đó. Bấm “Hủy” để chuyển ticket đó sang trạng thái “Hủy”.

 

Ticket chuyển sang trạng thái Hủy

Ticket chuyển sang trạng thái Hủy

Chuyển ticket

Khi người nhận ticket đang bận, bạn có thể chuyển ticket cho nhân viên cùng nhóm hỗ trợ thay.

(*) Cách chuyển ticket

Bước 1: Vào mudule Ticket => Tìm đến ticket muốn chuyển => Click chọn “Chuyển”

Chuyển ticket

Chuyển ticket

Bước 2: Một popup có tên “Nội dung chuyển” sẽ hiển thị lên, chọn nhân viên hỗ trợ thay, nhập mô tả nếu cần => Click chọn “Chuyển”.

Nhập nội dung chuyển ticket

Nhập nội dung chuyển ticket