Tag: Giao dịch

Tài liệu đính kèm trong giao dịch

Tài liệu đính kèm trong giao dịch: cho phép người dùng tải lên các file dữ liệu dạng ảnh, excel, word, liên quan đến thông tin khách hàng, doanh nghiệp Người dùng có thể thêm nhiều tài liệu trong một giao dịch Thêm mới tài liệu: Chọn File -> Chọn file muốn tải lên -> […]

Tra cứu người giao dịch

Tra cứu giao dịch : Là lọc ra những giao dịch cuối cùng của khách hàng được tra cứu. Người dùng có thể lọc tra cứu giao dịch theo một trong các tiêu chí sau mã khách hàng, tên khách hàng, người phụ trách. Cách thực hiện tra cứu: Giao dịch -> Nhấn nút “Tra […]

Chuyển trạng thái nhiều giao dịch

Chuyển trạng thái nhiều giao dịch : Là chức năng mà người dùng có thể áp dụng để chuyển đồng loạt trạng thái của nhiều giao dịch về cùng 1 trạng thái, mà không cần thiết phải vào chi tiết từng giao dịch hoặc phải sửa trạng thái của từng giao dịch trên từng màn […]

Chuyển giao dịch

Chuyển giao dịch: Là chức năng để người dùng sửa nhanh lại người phụ trách giao dịch. Các bước chuyển giao dịch: Giao dịch -> Tích chọn giao dịch muốn chuyển -> Nhấn nút chuyển giao dịch -> Nhấn list và chọn nhân viên muốn chuyển -> Nhấn nút cập nhật. Nếu có bất kỳ […]

Nhập khẩu giao dịch

Nhập khẩu giao dịch là chức năng giúp người dùng thêm nhanh một danh sách nhiều giao dịch lên phần mềm cùng 1 thời điểm. Các bước nhập khẩu giao dịch: Giao dịch -> Nhấn nút “Nhập khẩu giao dịch” -> Nhấn ” Lấy mẫu nhập khẩu” -> Nhập nội dung của giao dịch theo […]

Xuất khẩu giao dịch

Xuất khẩu giao dịch là chức năng mà người dùng sử dụng để lấy ra danh sách những giao dịch cần thiết ra dạng file excel, và file sẽ tự động tải về máy. Các bước xuất khẩu giao dịch: Giao dịch -> Tích chọn những giao dịch muốn xuất -> Nhấn xuất khẩu giao […]

Lọc và tìm kiếm giao dịch

Người dùng có thể tìm kiếm lại những giao dịch mà mình đã tạo, hoặc những giao dịch mà mình là người phải phụ trách, những giao dịch mình được chia sẻ, những giao dịch của nhân viên cấp dưới bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm giao dịch trong màn hình danh sách […]

Gửi sms, gửi email trong giao dịch

Gửi sms/, gửi email trong giao dịch : Đó chính là những email, sms mà người giao việc gửi cho người phụ trách giao dịch.Tiêu đề email là tên giao dịch và nội dung email chính là nội dung của phần mô tả trong giao dịch chính vì thế khi sử dụng gửi email trong […]

Số ngày nhắc việc trong giao dịch

Số ngày nhắc việc trong giao dịch: Đó chính là số ngày thiết lập để nhắc trước những giao dịch sắp hết hạn ra ngoài màn hình công việc ở trang chủ khi những giao dịch đó ở trạng thái chưa thực hiện hoặc đang thực hiện. Toàn bộ những giao dịch nào có số […]

Mức ưu tiên của giao dịch

Mức ưu tiên của giao dịch : Đây chính là sự đánh giá mức độ quan trọng của giao dịch, nhưng giao dịch nào cần phải làm gấp, có sự ảnh hưởng lớn đến hệ thống , quá trình làm việc thường sẽ càng đặt ở mức ưu tiên cao hơn. Trên phần mềm của […]

Kết quả giao dịch

Kết quả giao dịch : Là cách thể hiện sự đánh giá của chính người thực hiện giao dịch hoặc của cấp trên đánh giá chất lượng các công việc trong giao dịch mà người thực hiện đã làm từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành giao dịch. Kết quả giao dịch chỉ […]

Ngày trong giao dịch

Ngày trong giao dịch đó là những mốc thời gian mà người tạo giao dịch, người thực hiện, hoặc người giao việc đặt ra cho giao dịch của mình. Ngày bắt đầu : Đó là ngày mà người thực hiện bắt đầu phải thực hiện những công việc trong giao dịch của mình. Hạn hoàn […]