Sổ quỹ tiền mặt : Là danh sách các sổ quỹ của người dùng để tiếp nhận lưu trữ những số tiền được chuyển đến từ thanh toán, khoản chi trong các hợp đồng mà người dùng sử dụng phương thức thanh toán là thanh toán tiền mặt.

Cách thêm mới sổ quỹ:

Quỹ -> Sổ quỹ tiền mặt -> Thêm mới -> Nhập tên sổ quỹ -> Nhập mô tả sổ quỹ (nếu cần) -> Tích chọn người dùng được quản lí sổ quỹ -> Tích chọn là mặc định(nếu muốn) -> Nhấn nút (Lưu).

Nếu muốn dừng hoạt động/kích hoạt động sổ quỹ người dùng thực hiện các bước sau:

Quỹ -> Nhấn vào hành động “Sửa” của sổ quỹ muốn sửa -> Nhấn nút “Ngừng hoạt động” hoặc “Hoạt động”.

  • Nếu sổ quỹ ở trạng thái “Ngừng hoạt động” thì khi vào thêm mới thanh toán hoặc phiếu chi thì sổ quỹ đó sẽ không hiển thị lên trong danh sách sổ quỹ mà người dùng đó được quản lý.
  • Nếu sổ quỹ ở trạng thái “Hoạt động” thì khi vào thêm mới thanh toán hoặc phiếu chi thì sổ quỹ đó sẽ được hiển thị trong danh sách sổ quỹ của người dùng đó được quản lý.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.