Chuyển khoản nội bộ : Là module mà người dùng sẽ sử dụng để thêm mới và lưu lại những lần chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của công ty.

Cách thêm mới chứng từ chuyển khoản nội bộ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn vào “CK nội bộ” -> Nhập số tiền -> Nhấn chọn tài khoản gửi -> Nhấn chọn tài khoản nhận ->  Nhấn chọn người phụ trách -> Nhấn nút “Lưu”.

Cách chuyển trạng thái chứng từ:

Quỹ -> Nhấn  ở cột hành động ->  Nhấn nút   -> Nhấn nút   hoặc 

Cách sửa chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng ->  Nhấn vào  ở cột hành động -> Cập nhật thông tin được phép sửa -> Nhấn nút 

Cách xóa chứng từ:

Quỹ – > Thu/ chi ngân hàng -> Nhấn vào ở cột hành động -> Nhấn nút  -> Nhấn nút  -> Nhấn xác nhận “Xóa”/”Không”.

Cách in chứng từ:

Quỹ -> Thu/ chi ngân hàng -> Nhấn vào  trong cột hành động.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.