1. Chuyển khoản từ tiền mặt vào tài khoản ngân hàng.

Là module ghi lại danh sách chứng từ chuyển tiền từ sổ quỹ  của công ty về tài khoản ngân hàng của công ty.

Cách thêm mới chứng từ :

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Chuyển TM vào TK” -> Nhập số tiền -> Chọn tài khoản nhận tiền-> Chọn người phụ trách -> Chọn sổ quỹ chuyển đi -> Nhấn nút “Lưu”.

Cách thay đổi trạng thái chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Chi tiết” ở cột hành động của chứng từ -> Nhấn nút “Sửa” -> Nhấn nút “Xác nhận”/”Hủy”.

Cách sửa chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Sửa” trong cột hành động của chứng từ -> Cập nhật thông tin được phép sửa -> Nhấn nút cập nhật.

Cách xóa chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Sửa” trong cột hành động của chứng từ -> Nhấn nút “Xóa” -> Nhấn nút “Xóa”/”Không” để xác nhận.

Cách in chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “In” trong cột hành động của chứng từ.

2. Chuyển khoản từ ngân hàng vào tiền mặt

Là module ghi lại danh sách các chứng từ chuyển tiền từ ngân hàng của công ty vào các sổ quỹ của công ty.

Cách thêm mới chứng từ :

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Chuyển TK vào TM” -> Nhập số tiền -> Chọn tài khoản chuyển tiền-> Chọn người phụ trách -> Chọn sổ quỹ nhận tiền -> Nhấn nút “Lưu”.

Cách thay đổi trạng thái chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Chi tiết” ở cột hành động của chứng từ -> Nhấn nút “Sửa” -> Nhấn nút “Xác nhận”/”Hủy”.

Cách sửa chứng từ”

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Sửa” trong cột hành động của chứng từ -> Cập nhật thông tin được phép sửa -> Nhấn nút cập nhật.

Cách xóa chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “Sửa” trong cột hành động của chứng từ -> Nhấn nút “Xóa” -> Nhấn nút “Xóa”/”Không” để xác nhận.

Cách in chứng từ:

Quỹ -> Thu/chi ngân hàng -> Nhấn chọn “In” trong cột hành động của chứng từ.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.