Người dùng có thể thiết lập các loại ticket tùy thuộc vào công việc của doanh nghiệp mình. Loại ticket chính là loại công việc

Ví dụ: Với các doanh nghiệp về bán phần mềm có các loại ticket: Cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng phần mềm, lỗi, cấp key

Mỗi một loại ticket ứng với một nhóm hỗ trợ mặc định. Một nhóm hỗ trợ có thể phụ trách nhiều loại ticket. Khi có một ticket được tạo ra, ticket sẽ tự động nhảy vào ticket của những người trong nhóm hỗ trợ phụ trách loại ticket chứa ticket vừa tạo ra

Ví dụ: Nhóm người dùng thuộc nhóm hỗ trợ Support phụ trách loại ticket hướng dẫn sử dụng. Khi ticket hướng dẫn sử dụng phần mềm được tạo ra thuộc loại ticket hướng dẫn sử dụng thì ticket tự động nhảy về người dùng ở trạng thái rảnh thuộc nhóm hỗ trợ Support

Các bước thiết lập loại ticket:

Chọn admin -> chọn Ticket -> Thiết lập ticket -> chọn loại ticket:

Thiết lập loại ticket

Nhập tên ticket, mô ta, chọn nhóm hỗ trợ -> chọn Lưu để lưu loại ticket

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.