Thu chi ngân hàng là module lưu lại danh sách những phiếu thu, phiếu chi, thanh toán qua tài khoản ngân hàng giữa công ty và khách hàng,  chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản ngân hàng nội bộ của công ty.

Các tính năng trong module thu chi ngân hàng:

  • Để thêm mới phiếu chi người dùng sử dụng tính năng “Chuyển khoản“.
  • Để thêm mới phiếu thu người dùng sử dụng tính năng “Nhận CK“.
  • Để chuyển khoản giữa các tài khoản nội bộ của công ty người dùng sử dụng tính năng “CK nội bộ“.
  • Để chuyển từ tài khoản công ty vào sổ quỹ tiền mặt người dùng sử dụng tính năng ” Chuyển tiền TK vào TM“.
  • Để chuyển từ sổ quỹ vào tài khoản người dùng sử dụng tính năng ” Chuyển TM vào TK“.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.