Nhóm hỗ trợ mặc định là nhóm hỗ trợ hỗ trợ chăm sóc khách hàng nhiều hơn so với các nhóm hỗ trợ khác.

Thiết lập nhóm hỗ trợ mặc định giúp người quản lý nhanh chóng xem được thông tin, trạng thái của các thành viên của nhóm hỗ trợ mặc đinh

Các bước thiết lập nhóm hỗ trợ mặc định:

Chọn admin -> chọn Ticket -> Thiết lập ticket -> chọn Nhóm hỗ trợ mặc định -> Chọn nhóm -> Chọn để lưu nhóm hỗ trợ

Chọn nhóm hỗ trợ mặc định

Để xem thông tin, trạng thái của nhóm hỗ trợ mặc định: Chọn admin -> chọn Ticket -> chọn Xem hỗ trợ

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.