Nhận chuyển khoản: Là module người dùng sử dụng để thêm mới những khoản thu nhận được qua ngân hàng mà khách hàng hoặc các đối tượng khác nộp gửi vào qua tài khoản của công ty.

Cách thêm mới chứng từ chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng ->  Nhấn nút “Chuyển khoản” -> Chọn đối tượng nộp khách hàng/khác ->Nhấn nút “Chọn khách hàng” -> Chọn khách hàng trong danh sách -> Nhập số tiền -> Chọn người phụ trách -> Chọn tài khoản nhận -> Nhấn nút “Lưu”.

Cách thay đổi trạng thái:

Quỹ  ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào  trong cột hành động  -> Nhấn vào  -> Nhấn nút  hoặc 

Cách sửa chứng từ chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào  trong cột hành động -> Nhập những thông tin được phép sửa -> Nhấn nút 

Cách xóa chứng từ chuyển khoản:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào  trong cột hành động -> Nhấn nút  -> Nhấn nút xác nhận xóa/không.

Cách in chứng từ:

Quỹ ->Thu/Chi ngân hàng -> Nhấn vào  trong cột hành động.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.