Trạng thái của ticket cho biết ticket đang ở trạng thái nào: chưa giao việc, chưa thực hiện, đang chờ, đang thực hiện, đã hoàn tất và hủy

Trạng thái của ticket

– Chưa giao việc: tất cả người dùng trong nhóm hỗ trợ đều bận, ticket ở trạng thái giao việc. Người dùng ở trạng thái rảnh hoặc trạng thái chờ có thể nhận ticket ở trạng thái chưa giao việc

– Chưa thực hiện: ticket chưa thực hiện sẽ ở trạng thái chưa thực hiện

– Đang chờ: các ticket chờ phản hồi của khách hàng hoặc người dùng chưa thể thực hiện luôn, ticket sẽ ở trạng thái đang chờ

– Đang thực hiện: các ticket đang được thực hiện

– Đã hoàn tất: ticket đã hoàn thành

Người dùng có thể chuyển ticket của mình sang cho người khác

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.