Tài khoản ngân hàng : Là module lưu những danh sách tài khoản ngân hàng của công ty  . Tại đây, người dùng sẽ biết được thông tin đăng kí của các tài khoản và số dư tài khoản của từng tài khoản.

Cách thêm mới tài khoản ngân hàng:

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Thêm mới -> Nhập thông tin vào các trường bắt buộc -> Nhập các trường thông tin  khác (nếu cần) -> Nhấn nút “Lưu”.

Cách sửa tài khoản ngân hàng:

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Nhấn vào  ở cột hành động -> Nhập thông tin cần sửa -> Nhấn nút .

Cách xóa tài khoản ngân hàng:

Quỹ -> Tài khoản ngân hàng -> Nhấn vào  ở cột hành động -> Nhấn nút  .

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.