Người giao hàng là người thực hiện công việc vận chuyển hàng hóa, giao nhận hàng hóa đến tận tay khách hàng.

Khi thêm mới đơn hàng có cột người giao hàng, người dùng có thể chọn người giao hàng đó hoặc không, khi đó người giao hàng sẽ nhìn thấy đơn hàng cùng những hàng hóa trong đơn hàng, thời gian, địa điểm giao hàng, người nhận hàng.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.