Báo cáo chi tiết bán hàng : Là báo cáo thể hiện chi tiết số lượng của mỗi hàng hóa được bán đi trong từng hợp  đồng của mỗi nhân viên, trong khoảng thời gian xuất báo cáo. Trong báo cáo chi tiết bán hàng, người dùng có thể lựa chọn xuất theo chi tiết hàng hóa hoặc xuất theo loại hàng hóa.

  1. Xuất báo cáo theo chi tiết hàng hóa :Là báo cáo xuất ra lần lượt cụ thể từng hàng hóa thuộc từng hợp đồng, theo đúng thứ tự ngày tháng và số hợp đồng tăng dần.
  • Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng ->Nhập thông tin hàng hóa cần xuất -> Nhập khoảng thời gian cần xuất báo cáo -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa cần xuất -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

2. Xuất báo cáo theo loại hàng hóa: Là báo cáo mà từng loại hàng hóa sẽ được liệt kê ra, và các hàng hóa thuộc cùng một loại hàng hóa sẽ được trình bày chi tiết lần lượ t trong từng hợp đồng, theo thứ tự thời gian tăng dần.

  • Cách xuất báo cáo:

Báo cáo -> Báo cáo bán hàng -> Báo cáo chi tiết bán hàng -> Nhập thông tin hàng -> Nhập khoảng thời gian -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Giải thích các trường giá trị trong các cột:

Số lượng : Tổng số lượng của hàng hóa trong hợp đồng đó.

Đơn giá : Là giá xuất hàng hóa.

Thành tiền : Là tổng giá trị của số lượng * giá xuất của mỗi hàng hóa trong từng hợp đồng – giá trị hàng trả lại.

Trả lại: Tổng giá trị hàng hóa trả lại trong chi tiết mỗi hợp đồng = Đơn giá * số lượng.

Tổng sau thuế = Đơn giá * số lượng + Thuế – Giá trị trả lại.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.