Báo cáo chi tiết công việc : Là báo cáo xuất ra toàn bộ thông tin, nội dung chi tiết từng giao dịch cần thực hiện của từng nhân viên, phòng ban mà không phụ thuộc vào trạng thái của giao dịch. Trong báo cáo này, người dùng có thể lựa chọn xuất báo cáo theo nhóm người dùng hoặc xuất theo loại công việc. Khi xuất báo cáo người dùng chỉ cần lựa chọn thiết lập 1 trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo hoặc nếu không thiết lập thì toàn bộ giao dịch sẽ được xuất ra.

  • Xuất báo cáo theo nhóm người dùng: Khi xuất ra báo cáo lần lượt từng giao dịch phải thực hiện của từng nhân viên thuộc nhóm phòng ban nào, sẽ được liệt kê vào nhóm phòng ban đó, phòng ban là những phòng mà người dùng đã thiết lập trong quản trị quản lý người dùng.

Cách xuất theo nhóm người dùng:

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong số các tiêu chí muốn xuất báo cáo(nếu cần) -> Nhấn chọn định dạng xuất báo cáo trong xuất theo nhóm người dùng.

  • Xuất báo cáo theo loại công việc (Loại giao dịch): Khi xuất ra báo cáo, lần lượt từng giao dịch thuộc loại giao dịch nào sẽ được phân về theo loại giao dịch đó.

Báo cáo chi tiết công viêc

Cách xuất theo loại công việc:

Báo cáo -> Báo cáo công việc -> Báo cáo chi tiết công việc -> Thiết lập một trong các tiêu chí muốn xuất báo cáo (nếu cần)  -> Nhấn chọn định dạng xuất  báo cáo trong xuất theo loại công việc

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.