Báo cáo xuất nhập tồn : Là báo cáo tổng hợp số lượng hàng hóa tồn kho, tổng số lượng hàng hóa nhập, xuất theo thời gian nhập, xuất hàng hóa.

Số lượng hàng hóa trong báo cáo được tính theo ngày nhập, xuất hàng hóa chứ không phải là ngày tạo phiếu nhập, phiếu xuất hàng hóa.

Ví dụ: Hàng hóa 1 được nhập số lượng 5 vào kho 1. Ngày tạo phiếu nhập là ngày 01/01/2018 nhưng ngày nhập hàng là ngày 02/01/2018, thì khi người dùng xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =0, nếu xuất báo cáo trong ngày 01/01/2018 đến 02/01/2018 => số lượng hàng hóa 1 trong kho =5.

Cách xuất báo cáo theo từng hàng hóa.

Báo cáo -> Báo cáo kho -> Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn -> Nhập mã hàng hóa / tên hàng hóa /kho/loại hàng hóa -> Nhấn tìm kiếm -> Tích chọn hàng hóa muốn xuất ->Nhập khoảng thời gian -> Nhấn chọn định dạng muốn xuất báo cáo.

Chú ý: Nếu người dùng muốn xuất toàn bộ hàng hóa thuộc tất cả các loại hàng hóa khác nhau và ở tất cả các kho thì bạn có thể bỏ qua bước nhập thông tin và tìm kiếm , tích chọn hàng hóa.

Giải thích các trường giá trị:

Tồn đầu kì : Tổng số lượng hàng hóa ở các phiếu nhập đã được xác nhận có ngày nhập hàng trước tính từ ngày bắt đầu xuất báo cáo trở về trước.

Nhập: Tổng số lượng hàng đã được xác nhận nhập có ngày nhập nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Xuất :Tổng số lượng hàng đã được xác nhận xuất có ngày xuất nằm trong khoảng thời gian xuất báo cáo.

Tồn cuối kì : Tổng số lượng hàng còn lại = Tồn đầu kì – xuất.

Nếu có bất kỳ khó khăn nào anh chị có thể đặt câu hỏi trong mục Form hoặc gọi 024 7300 4666 để được hỗ trợ.